Intervju: Hva er egnede rom for kulturfrivilligheten?

Lagt til: 24.05.23

Marianne Ween er daglig leder i Kulturalliansen som er en sammenslutning for frivillige kulturorganisasjoner og som jobber for å styrke det frivillige, organiserte kulturlivets posisjon og rammevilkår i samfunnet.

  • Hvordan håper du denne nye nettportalen skal bli brukt? Og av hvem?

Jeg håper det blir brukt av både våre organisasjoner, deres lokallag og kommunenes kulturetater. Og jeg håper den blir brukt som en positiv veileder så begge parter finner sammen i arbeidet med å finne mer egnede lokaler – eventuelt å se hva som kan gjøres for at de lokalene man har kan bli bedre.

Dere har kartlagt lokaler i en rekke kommuner nå – fortell litt om hva dere har funnet ut fra disse?

Vår kartlegging av kulturlokaler har vist at de fleste av lokalene vi bruker til ulike kulturuttrykk ikke er egnet. Det kan være helt feil akustikk, det kan mangler lager eller lokalene har trapper og søyler som hindrer oss i å synge, danse og spille så godt teater som vi vil. Men det mest overraskende var at både våre egne lokallag og kommunene mangler kunnskap om hva som faktisk skal til for at et lokale skal gi kulturuttrykket gode vilkår.

  • Du er opptatt av at vi må finne ut hvilke lokaler som er egna til hva slik at de lokalene som finnes blir brukt av de uttrykkene som det er egna for. Hvorfor er det viktig og hvordan kan dette gjøres i praksis?

Kartleggingen er viktig av to grunner: Vi lager rapporter som viser den generelle tilstanden for kulturarenaer over hele landet. De rapportene leverer vi til Storting og regjering, og vi vet de blir lest! Myndighetene har mye mer kunnskap nå – enn for to år siden – om behovene for tiltak og tilskudd til kulturarenaer. Den andre grunnen er at vi leverer en rapport over tilstanden til hver kommune vi kartlegger, slik at de kan starte arbeidet med å skape bedre arenaer for det kulturlivet som finnes i akkurat deres kommune.

  • Hva bør de lokale frivillige lagene og kommunene gjøre for å sikre tilgang til egna rom?

De bør gå inn på vår portal, se etter hva som kjennetegner et godt lokale for deres aktivitet og sammenlikne med øvings- og konsert-lokalene de har i dag. Passer det ikke, kan de fortelle sin kommune hva som mangler, og be dem tilby noe som passer bedre.