Rom for deltakelse – regjeringens kulturfrivillighetsstrategi (2023-2025)

Lagt til: 27.04.23

I april lanserte regjeringen en strategi for kulturfrivilligheten og her er det en stor del av strategien som omhandler tilgang på egnede lokaler.

Mye relevant tematikk

Strategien handler både om kartlegging og utvikling av skolen som kulturarena, samt styrking av tilskuddsordninger og en gjennomgang av ordningen for regionale kulturbygg.

Et annet viktig punkt i strategien er involvering av kulturfrivilligheten i planarbeid og her håper vi at vi kan utvilke noen nyttige ressurser til kulturkokaler.no som kan brukes i involvering og brukermedvikning.

Veileder

Et annet relevant punkt er at regjeringen vil utvikle en veileder for kulturlokaler:

Veileder for utvikling av lokaler til kulturformål
Regjeringen vil utarbeide en veileder for utvikling av lokaler til kulturformål, og se arbeidet i sammenheng med revidering av veilederen for Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet. På lik linje med utvikling av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, er det behov for aktiv planlegging for å ivareta utviklingen av kulturarenaer lokalt og regionalt. En veileder for utvikling av kulturarenaer bør definere standarder for utforming av lokaler til ulike kulturaktiviteter. Eksempelvis kan veilederen peke på den internasjonale standarden for musikkøverom (NS-ISO 23591). Standarden inneholder akustiske kvalitetskriterier for rom som brukes til musikkøvelser, og anerkjenner at forskjellige gruppestørrelser og musikkgrupper har ulike behov. Veilederen vil også peke på hvilken kunnskap og kompetanse som bør innhentes i planlegging av kulturarenaer, og hvordan kommuner og fylkeskommuner kan sikre at lokale interesser høres og ivaretas.

Les hele strategien her

 

Foto: Dissimilis juleforestilling. Fotograf: Thomas Torheim/ Dissimilis

Link til ressurs