Hvilken ordning skal vi søke?

Lagt til: 12.03.23

Det finnes ordninger med kriterier som er tilpasset ulike behov og målgrupper. Her er en presentasjon av de tre ordningene som forvalter nasjonale midler.

Nasjonale midler til kulturlokaler

Ordningen for Desentralisert ordning for kulturbygg forvaltes av fylkeskommunene og har ulike kriterier i hvert fylke, ARENA i Kulturrådet er forbeholdt profesjonelle aktører og vurderer etter faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet og Kulturrom gir tilskudd til tiltak som kan beskrive et lokalt behov og der det vil komme mange aktører innen frivillighet og/eller det frie kulturlivet tilgode.

Kan vi søke flere steder? Noen kulturbygg har flere rom rettet mot ulike målgrupper og med ulike behov og kan få tilskudd fra flere ordninger. Ta gjerne kontakt med saksbehandler/rådgiver i forkant for å få tips til søknaden. Det er ikke noe i veien for å søke flere steder om ulike tiltak, men som hovedregel vil ikke disse ordningene kunne finansiere samme tiltak.

  • Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv. Her kan dere søke til akustiske utbedringer av lokaler, forprosjektrapport når dere planlegger ombygging, mindre tiltak som dansegulv, dansematter, sceneinndekning, scene, og teknisk utstyr til lokaler. Det er etablert over 500 nye øvingslokaler med tilskudd fra ordningen og mange scener har fått forbedret akustikk. Det er lav terskel for frivillige aktører som søker tilskudd til utstyr og felles instrumenter for øving, men en mer omfattende prosess for å få utløst flere millioner til et byggeprosjekt.
  • ARENA (Kulturrådet) skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk og det frie kulturvernet har tilrettelagt, bærekraftig og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling.
  • Desentralisert ordning for kulturbygg: Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. Midlene forvaltes av fylkeskommunene etter søknad fra kommuner.

Andre ordninger