Regionale kulturbygg

Lagt til: 17.03.23

Desentralisert ordning for kulturbygg forvaltes av fylkeskommunene og fordeler 86 MNOK i året

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg gir tilskudd til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur. Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbyggene, men ikke til vedlikehold eller drift.

Pengene kommer fra overskuddet i Norsk Tipping, som skal gå til almennyttige formål, og fordeles mellom idrettsformål, kulturformål og øvrige gode formål. I 2023 er tilskuddet totalt på 86.250.000 kroner. Midlene fordeles til fylkeskommunene etter en nærmere fastsatt fordelingsnøkkel.

Søknader fremmes gjennom kommunen der bygget skal ligge.

Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjente prosjektkostnader for kulturbygget.

Les mer på regjeringen.no

Se anleggsregisteret