Hva er viktig å tenke på om lager?

Lagt til: 12.05.23

Det er nødvendig å skille mellom nærlager for utstyr som kreves til å drive den daglige aktiviteten, og fjernlager til oppbevaring av rekvisita, arkiv og instrumenter. Det er behov for tilstrekkelig nærlager både i øvelokaler og konsertlokaler, avhengig av de forskjellige brukergruppenes behov.

Nærlager må være tilgjengelig på samme plan, helst uten dørterskel og ha bred nok døråpning slik at instrumenter o.l. ikke skades og slites unødig (minst 1,2 m for pauker/marimba o.l.). Lagerbehovet må også sees i sammenheng med hva som kan stå fast i rommet, som stoler, notestativ, backline og slagverksutstyr. I øverom må det tas utgangspunkt i aktuelle brukergrupper, og behovet må vurderes nøye ved prosjektering. F.eks. vil det for korps og orkester minimum være behov for nærlager for slagverksinstrumenter, dirigentpult samt notestativer.

I konsertlokaler må behov for nærlager vurderes og ses i sammenheng med mulighet for innlasting og øvrig lagerfasiliteter i huset. Nærlager må ha plass til slagverk, evt. høyttalerflate og øvrig teknisk utstyr, scenemoduler, ekstra sceneinndekning, utøverstoler m.m. Erfaring viser at behov for nærlager ofte undervurderes. Dersom lokalet skal brukes til både øving og konsert må det tas spesielt hensyn til begge disse behovene. Følgende kan brukes som retningslinjer for ett ensemble. Skal flere øve i samme rom trengs noe mer areal, selv om flere kan dele på en del av utstyret. I praksis innebærer dette at nærlagerbehov for allrom på en skole bør være minimum 40 m 2 , helst 50 m 2 .

Lenke: Oversikt fra NMRs normer: