Sjekkliste: Skolen som kulturarena

Lagt til: 15.06.23

En sjekkliste for bygging og utbedring av kulturlokaler i skolebygg

Skolebygg er viktige kulturarenaer i lokalsamfunnet. De er i hyppig bruk av kulturskoler, det frivillige livet lokalt, så vel som av profesjonelle aktører. Skolebygg er en stor ressurs i norsk arenapolitikk, men byggene er ikke alltid godt tilrettelagt for kulturaktivitet.

Merk: Denne sjekklista ble utarbeidet i 2017. I 2023 lanserte Viken fylkeskommune en mer utfyllende veileder for Skolen som kulturarena KLIKK HER FOR Å LESE.

Om sjekklista

Kulturalliansen, Kulturtanken og Kulturrom har utarbeidet en rådgivende sjekkliste til hjelp i planleggingen av nye skolebygg og for tilpasning av skolebygg til kulturformål. Arbeidet ble påbegynt etter en innspillskonferanse med tema «Skolen som kulturarena» i 2017. Tipsene i lista kan også være aktuelle for andre kulturbygg enn skoler. Listen er ikke uttømmende og innspill mottas gjerne på post@kulturrom.no.

 

Planlegging og kartlegging

 • Bruk fagfolk alltid, også i planleggingsfasen.
 • Aller først bør det kartlegges hvem som bruker eller trenger lokaler i dag. Om gymsalen skal byttes ut med idrettshall, hvem trenger da nye lokaler? Hvem vil trenge lokaler til kulturaktivitet i fremtiden?
 • Inviter de som skal bruke lokalene inn i planleggingsprosessen tidlig. Da legges grunnlagt for å skape rom for kultur som kan og vil bli brukt.
 • Lær av andre. Kulturalliansen driver et kartleggingsarbeid som du finner mer info om på Kulturalliansens nettsider. Oslo kommune har fått musikk inn i planverket for skolebygg. Og det finnes flere gode eksempler og dyktige rådgivere med erfaring innen feltet.
 • Husk at god planlegging er billig. Det å fikse ting etterpå er som regel dyrt.

Materialvalg

 • Materialvalg i gulv, vegger og tak må velges med tanke på bruken av rommet. For eksempel:
  • I rom som skal brukes til dans må gulvene være egnet til dette. Harde betonggulv gir lett belastningsskader.
  • I rom som skal brukes til husflid og håndverk må gulvene være lette å rengjøre. De må også tåle at håndverktøy faller i gulvet og kan lage riper, samt vann og fargestoffer.
  • Rom som skal brukes til fremføring må ha stor nok plass til både scene og publikum. Det skal være kort innriggsvei og brede dører som går rett inn i salen. Fremføringslokalet skal ikke være et transittareal.
  • Husk at både romvolum og materialvalg har stor innvirkning på akustikken i rommet, les mer om dette under akustikk.

Hvilken aktivitet skal være i rommet?

 • Forskjellige typer kulturaktivitet stiller ulike krav til lokalets størrelse, utforming og egenskaper. Det er derfor viktig at man allerede før planer for rehabilitering, ombygging eller nybygging utformes, bestemmer hva slags aktivitet lokalene skal brukes til.
 • Til enkelte kulturaktiviteter er det nødvendig med flere rom. Noen kulturaktiviteter trenger større plass.

Akustikk

 • Det er utarbeidet en nasjonal standard som gir kriterier for romakustikk i lokaler som brukes for musikkutøvelse, enten dette er lokalets primære anvendelse eller det er et flerbrukslokale. Det er også gitt krav til romhøyde, nettovolum og -areal sammen med de akustiske kriterieriene. Standarden kan kjøpes på Standard Norge sine nettside Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse.
 • Norsk Musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF) har utgitt et supplement med forklaringer, normer og anbefalinger i forhold til NS8178:2014. Denne finner du som nedlastbar pdf på musikklokaler.no
 • Ulik bruk stiller ulike akustiske krav til lokalene. Bruk akustikere tidlig i planleggingsprosessen for å oppnå egnet akustikk til tilpasset bruk. God akustikk bidrar til en bedre lydopplevelse, og kan forhindre eventuelle hørselsskader.
 • Ulike kultursjangere stiller ulike krav til akustikken i rommet. Et flerbruksrom bør derfor ha fleksible løsninger for å skape egnet akustikk (lydabsorberende tepper, gardiner eller vendbare elementer som enkelt kan endre rommets akustiske egenskaper).
 • Det er mulig å søke Kulturrom om tilskudd til akustiske tiltak og til akustisk forprosjektrapport. Du kan lese mer om Kulturrom sine tilskuddsområder. NB: Skolebygg vil i de fleste tilfeller være utenfor ordningens formål, men i noen tilfeller der det tilrettelegges for stor grad av sambruk med lokalt kulturliv kan deler av søknaden vurderes. Ta gjerne kontakt før dere utformer en eventuell søknad til Kulturrom.

Støy

 • Bakgrunnsstøy fra enten ventilasjon, vifter, elektriske artikler eller fra andre rom er ofte svært forstyrrende, spesielt under øving og/eller fremføring av akustisk lydsvak musikk.

Lagringsplass

 • God lagringsplass er helt nødvendig for alle typer kulturaktivitet, både i sammenheng med øving og fremføring. Lagerbehovet er aller størst for de store ensemblene (korps, storband, orkester). Disse trenger plass til instrumenter som ikke er i bruk, noter, notestativer, arkivmateriale, uniformer, slagverksinstrumenter, m. m.
 • Rom som skal kunne fungere som flerbruksrom er spesielt avhengig av god lagringsplass.
 • Utstyr som er i ukentlig bruk skal ha et eget rom i kort avstand og med bred nok adkomst til samspillokalet. Arkiv og utstyr som ikke er i daglig bruk behøver ikke være like lett tilgjengelig.
 • Husflid og håndverk trenger også lagerplass til materialer, tekstiler, håndverktøy, symaskiner, og øvrig utstyr. De trenger også skap med låsemulighet til mindre utstyr.

Teknisk utstyr

 • Før man går til innkjøp av teknisk utstyr, må man ha en klar visjon om hvem som skal bruke rommet. Utstyr til store produksjoner krever kunnskap og faglig kompetanse av brukerne. I flerbruksrom bør derfor lyd- og lysanlegg både være brukervennlig for personer uten faglig kompetanse, men også ha kapasitet til bruk på større produksjoner.
 • Alt teknisk utstyr krever jevnlig vedlikehold.
 • Hva som kreves av teknisk utstyr i øvelokaler varierer mellom de ulike sjangerne. Du finner flere detaljer rundt dette nederst i saken.
 • Mange former for scenekunst krever gode muligheter for blending, men rommet bør også både ha god tilgang på dagslys og kunstig lys. Det må også være mulighet for å slå av taklys manuelt. God tilgang på strøm er viktig, særlig i nærheten av scene.
 • God belysning og tilgang på strøm er også viktig i øvelokaler.

Tilgang og praktisk

 • For at et lokale skal være godt egnet til kulturaktivitet er man avhengig av at brukerne har reell tilgang.
 • Skolen og brukerne må ha et godt samordnet samarbeid, og en vilje til at lokalene brukes. Dette innebærer at låsesystemer og alarmsystemer ikke aktiveres etter skoletid, og man er avhengig av gode systemer for planlegging slik at man unngår at det kolliderer med Aktivitetskolen, vasking eller andre aktiviteter.
 • Lokalene må være oppvarmet, også til bruk om kvelden eller fra morgenen av.
 • Stoler bør være mulig å stable. Om flere kulturelle aktiviteter skal benytte samme lokale, vil noen trenge stoler mens andre vil trenge gulvplassen.
 • Det bør være god belysning, samtidig må det være god blending.

Spesifikasjonskrav og anbefalinger


Oslo kommunes vedtak om spesifikasjonskrav iht kulturområdet, til alle nybygg og renovering av skolebygg i Oslo. Hele dokumentet:
Standard kravspesifikasjoner – skoler – Oslo kommune 2022 (pdf). Se formål i kapittel 2, samt spesifikt om kulturrelaterte arealer og skolebibliotek i kap 5.

DKS Troms og Finnmark og Rom for kultur har laget en punktliste med anbefalinger (PDF, 329 kB) (pdf) og hva som er lurt å tenke på når man skal legge tilrettelegge for kultur i skolebygget, gjelder for nybygg og renovering.

 

Se også: Musikklokaler.no – Normer og standarder

Les mer om hva de enkelte uttrykkene har behov for på kulturrom.no